Search
  • Admin

การบำรุงรักษาพยากรณ์ (Predictive maintenance)


ตามมาตรฐาน IATF16949:2016 ข้อ 8.5.1.5 การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) กิจกรรมที่ได้กล่าวถึงหลายส่วน ซึ่งรวมไปถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance), การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance), การโอเวอร์ฮอลตามระยะเวลา (Periodic overhaul)

สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โรงงานหรือองค์กรส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่มีการประยุกต์ใช้ในระบบ ISO 9001 ด้วย ส่วนของ IATF16949 มีส่วนของข้อกำหนดที่เพิ่มเติมในเรื่องของ การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เพิ่มเติม (Predictive maintenance)

โดยวัตถุประสงค์ของข้อกำหนด ข้อกำหนด 8.5.1.5 กำหนดให้

“องค์กรต้องมีการใช้วิธีการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ เท่าที่สามารถประยุกต์ใช้ได้"

ในการประยุกต์ใช้ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ หากองค์กรมีการใช้เครื่องมือ หรือเครื่องจักรในการผลิตที่สามารถประยุกต์ใช้การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ได้ ต้องนำไปประยุกต์ใช้ เข่น เครื่องฉีดพลาสติก, เครื่องปั๊ม, งานชุบแข็ง หรือ อื่นๆ

ส่วนที่ไม่สามารถประยุกต์ ก็เนื่องด้วยไม่มีการใช้เครื่องมือ เช่น ในการผลิตด้วยการประกอบด้วยมือ ไม่มีการใช้เครื่องจักร


แล้วการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์คืออะไร ตามนิยามข้อ ระบุว่า

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์คือ

“กิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจากกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาในการบำรุงรักษาโดยการพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลว”

นั่นหมายความว่าองค์กรต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่นำมาใช้พยากรณ์ว่าเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ในกระบวนการ น่าจะเกิดความล้มเหลว หรือมีอะไรน่าจะเสียได้บ้าง


ประโยชน์ของการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) คืออะไร ???

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ มีการประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลาย ๆ ด้าน เช่น เป็นเครื่องมือในการจัดการบำรุงรักษา, เป็นเครื่องมือการจัดการกระบวนการให้กระชับ (Plant optimization tool), เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงเสถียรภาพของกระบวนการ

นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF16949 แล้วยังมีประโยชน์ดังนี้

- ช่วยในการตรวจจับและกำจัดปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

- ช่วยป้องกันทรัพย์สินขององค์กร (เครื่องมือ, เครื่องจักร ต่าง ๆ ) ไม่ให้เกิดความเสียหาย และ มีระยะเวลาใช้งานนานๆ

- ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยขององค์กร (ความเสียหายของเครื่องจักร, อุปกรณ์ จากไฟไหม้, เครื่องเสีย, น้ำท่วม, การเสียโอกาสทางธุรกิจ ฯลฯ)

- ช่วยลดจำนวนของการเกิดการเสียหายโดยไม่ได้คาดการณ์ และเพิ่มเสถียรภาพในการจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนที่วางไว้

- เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยเพิ่มระยะเวลาสูงสุดระหว่างการซ่อมแต่ละครั้ง และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเพิ่มความพร้อมในการผลิตให้มากขึ้นด้วย


แล้ววิธีการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) ทำอย่างไรได้บ้าง ???

มาดูกันครับว่า Predictive maintenance technique มีอะไรกันบ้าง

1) การติดตามการสั่นสะเทือนและวิเคราะห์ผล (Vibration monitoring and Analysis)

2) เทอร์โมกราฟฟี (Thermography)

3) การศึกษาเกี่ยวการแรงเสียดทานบนเครื่องจักรและ การหล่อลื่น (Tribology)

4) การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual inspections)

5) อุลตร้าโซนิคส์ (Ultrasonic)

เทคนิคอื่น ๆ (Other technique)


บทความหน้าเราจะมาทำการลงรายละเอียดกัน ในแต่ละหัวข้อกันครับ

1,873 views0 comments