เนื้อหาหลักสูตร IATF16949:2016 Requirement and implementation 2 วัน

วันและเวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 1

09:00 – 12:00

 • ประวัติความเป็นมาของระบบ IATF16949
 • แนวคิด และหลักการระบบบริหารคุณภาพ
 • นิยามคำศัพท์
 • ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ ของระบบการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
  • ข้อ 4 บริบทขององค์กร (Context of the organization)

13:00-16:00

 • ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ ของระบบการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
  • ข้อ 5 ความเป็นผู้นำ (Leadership)
  • ข้อ 6 การวางแผน (Planning)
  • ข้อ 7 การสนับสนุน (Support)

16:00 – 16:30

สรุปประเด็นคำถาม การเสนอแนวทางการจัดทำระบบ และตอบคำถาม

วันและเวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 2

09:00 – 12:00

 • ทบทวนหัวข้อวันที่ 1 และตอบข้อซักถาม
 • ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ ของระบบการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
  • ข้อ 8 การดำเนินการ (Operation)

13:00-16:00

 • ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ ของระบบการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
  • ข้อ 9 การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
  • ข้อ 10 การปรับปรุง (Improvement)
 • กิจกรรมการประยุกต์ ใช้ พร้อมตัวอย่างในแต่ละหัวข้อที่สำคัญ

16:00 – 16:30

สรุปประเด็นคำถาม การเสนอแนวทางการจัดทำระบบ และตอบคำถาม

 

IATF16949:2016 Requirement and implementation

SKU: 217537123517253
 • ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้สำหรับองค์กรที่ผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หลักสูตร 2 วัน

  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกำหนดและนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละกระบวนการ