ฝึกอบรมในหัวเรื่องของข้อกำหนดใน มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

และการประยุกต์ใช้งาน ระบบอย่างถูกต้อง

 

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ ให้องค์กร เรียนรู้ข้อกำหนดในการ ประยุกต์ใช้ ระบบ ISO/IEC 17025 ปี 2017

การเรียนรู้ โดยทฤษฏีและ work shop เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง

ISO/IEC 17025:2017 General requirement

  •