ISO9001:2015 ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ - 1 วัน

  เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 หรือทำการฝึกอบรมเพิ่มเติม สำหรับทีมงานใหม่ 

เนื้อหารายละเอียดรวมถึงข้อกำหนดที่ต้องประยุกต์ใช้ โดยละเอียด

สอนเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง สนใจติดต่อรายละเอียด

ISO9001:2015 การตีความข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

SKU: 364215376135191
 • การตีความข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ เวลาในการอบรม 1 วัน

  โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้

  •    เข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
  •    เข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
  •    เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 
  •    รับทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง