Risk management for ISO9001:2015 (ISO31000)

การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO9001:2015 (ISO31000)

 

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ ให้องค์กรเกิดการเรียนรู้การจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส โดยอ้างอิงถึงหลักการตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO31000 

การเรียนรู้ โดยทฤษฏีและ work shop เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง

Risk management for ISO9001:2015 (ISO31000)

SKU: 21554345656
  •