ระบบที่ดีเป็นรากฐานของการเจริญเติบโต

สร้างระบบที่ดีเหมาะกับองค์กร - ให้ความรู้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

We serve, what you NEED & EXPECTED.

ทำไมระบบบริหารการจัดการในองค์กรจึงจำเป็น...

ระบบบริหารการจัดการสิงแวดล้อม
ISO 14001:2015
ระบบการจัดการคุณภาพ

ระบบบริหารขององค์กร

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระบบมาตรฐาน การรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร
FSSC 22000 V5
มาตรฐาน  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร
BRC
ระบบการบริหารความปลอดภัย ด้านอาหาร
ISO 22000:2018
Codex GMP & HACCP
ระบบบริหารการจัดการสิงแวดล้อม
ระบบการจัดการคุณภาพ
ISO 9001:2015
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ISO 45001:2018
ระบบจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
Training course
- Reqirement and implementation
- การประเมินความเสี่ยง
- Uncertainty of measurement
- Method Validation and understanding and interpretation of calibrate
- Internal audit